مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

مقایسه-انگیزه-مشارکت-زنان-و-مردان-مشهد-به-ورزش-همگانیدانلود پایان نامه رساله  تربیت بدنی :مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی در ۱۷۳ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب: فصل اول – طرح تحقیق مقدمه ۲بیان مسأله ۳ضرورت و اهمیت پژوهش ۵اهداف پژوهش ۷هدف کلی پژوهش ۷اهداف ویژه پژوهش ۷فرضیه های پژوهش ۸فرضیه اصلی پژوهش ۸فرضیه های فرعی پژوهش ۸پیش فرض های پژوهش ۹محدودیت های پژوهش ۹تعاریف نظری ۱۱تعاریف عملیاتی ۱۳ فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیقمقدمه ۱۷بخش اول : مبانی نظری پژوهش ۱۸- مفهوم تربیت بدنی  18- تعریف ورزش ۱۹- ورزش  19- تعاریف ورزش همگانی ۲۳- مفهوم جهانی ورزش ۲۶- مفهوم ورزش ۲۷- کیفیت زندگی ۲۹- حق به دنبال خوشحالی بودن ۳۰- انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی ۳۱- فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی ۳۶- تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار ۳۸- طبقه بندی ورزش های همگانی ۳۹- گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت ۴۲- تعادل در ورزش ۴۳- مفهوم فراغت ۴۴- توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان ۴۹- فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن ۵۴- نگرش و چارچوب مفهومی آن ۵۷- تعریف نگرش ۵۸- گرایش به ورزش و فعالیت بدنی ۵۹- انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی ۶۱- بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش ۶۵o الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۶۵o ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور ۷۸فصل سوم : روش شناسی پژوهشمقدمه ۹۰روش پژوهش ۹۱جامعه آماری ۹۲نمونه آماری و روش نمونه گیری ۹۳ابزار پژوهش ۹۶متغیرهای پژوهش ۹۷اعتبار و روایی ابزار پژوهش ۹۸شیوه جمع آوری داده ها ۹۹روش های آماری ۹۹فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماریبخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق ۱۰۲الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی ۱۰۲ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی ۱۱۴ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی ۱۳۲د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی ۱۳۴بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق  136سایر یافته های پژوهش ۱۵۱فصل پنجم : بحث و نتیجه گیریمقدمه ۱۶۱خلاصه ی پژوهش ۱۶۱یافته های اصلی پژوهش ۱۶۱سایر یافته های پژوهش ۱۶۳بحث و تحلیل و نتیجه گیری ۱۶۶روش های گسترش ورزش همگانی ۱۷۱پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ۱۷۳پیشنهادات برای محققین دیگر ۱۷۳منابع و پیوست  

دانلود فایل

بررسی تاثیرات ورزش صبحگاهی بر آمادگی جسمانی سربازان، موردمطالعه: سربازان نیروی زمینی ارتش

بررسی تاثیرات ورزش صبحگاهی بر آمادگی جسمانی سربازان، موردمطالعه: سربازان نیروی زمینی ارتش

بررسی-تاثیرات-ورزش-صبحگاهی-بر-آمادگی-جسمانی-سربازان-موردمطالعه-سربازان-نیروی-زمینی-ارتشدانلود مقاله بررسی تاثیرات ورزش صبحگاهی بر آمادگی جسمانی سربازان، موردمطالعه: سربازان نیروی زمینی ارتش ۱۰ ص فرمت WORD          چكيدهورزش صبحگاهی که قسمتی از برنامه سین ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود ، در طول دوران خدمت سربازی از اهمیت فوق العاده ای در بالابردن سطح آمادگی جسمانی سربازان و کاهش بیمارها و آسیب های مختلف برخوردار است. از جمله این آسیب ها می توان به آسیب های عروقی،اسکلتی،  گرفتگی عضلات قلب و ریه، اختلالات چربی و فشارخون  اشاره نمود.هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات حاصل از برنامه ورزش صبحگاهی در نیروی زمینی ارتش ، بر سلامت و آمادگی جسمانی سربازان می باشد.روش تحقیق مورد مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد و تعداد ۲۰۰ سرباز نیروی زمینی ارتش، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به روش آزمون T  زوجی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون T زوجی، نشان می دهد میانگین فشار خون دیاستولیک، فشار متوسط شریانی، قدرت گروه های عضلانی، شاخص توده بدنی، ضربان قلب ۲ هفته پیش و بعد از ورزش صبحگاهی ، تفاوت معناداری را نشان می دهد. تنها در مورد میانگین فشار خون سیستولیک تفاوت معناداری مشاهده نشد.         واژه‌هاي كليدي: دوره سربازی، ورزش صبحگاهی، آمادگی جسمانی، نیروی زمینی ارتش 

دانلود فایل