تحقیق اختلالات شبه جسمی،ساختگی،تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی

تحقیق اختلالات شبه جسمی،ساختگی،تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی

تحقیق-اختلالات-شبه-جسمی-ساختگی-تمارض-تجزیه-ای-انطباقی-و-روان-تنیفهرستمقدمه. 2اختلال های جسمانی شکل و اختلالهای تجزیه ای.. 2اختلال تبدیلی.. 3اختلال جسمانی کردن و اختلالهای مربوط.. 3اختلال بدشکلی بدن.. 4خود بیمار انگاری.. 4اختلالهای مرتبط با اختلالهای جسمانی شکل.. 5نظریه ها و درمان اختلالهای جسمانی شکل.. 6خصوصیات طبقه عوامل روان شناختی تاثیر گذار بر بیماریهای جسمانی.. 6اختلالهای تجزیه ای.. 8اختلال هویت تجزیه ای.. 8سایر اختلالهای تجزیه ای.. 9اختلالات تعامل تن (جسم) و روان.. 11اختلالات  خوردن : 13نگاه کلی.. 14تعاریف بهداشت روانی.. 15تعریف سازمان بهداشت جهانی.. 15تعریف انجمن بهداشت روانی کانادا 15عوامل موثر بربهداشت روانی.. 15ابعاد بهداشت روانی.. 16پیشگیری نوع اول (Primary Prevention) 16پیشگیری نوع دوم (Secondary Prevention) 16پیشگیری نوع سوم. 16چشم انداز بحث… 16منابع: 31                             مقدمهاختلالهای جسمانی شکل انواع اختلالهایی را شامل می شوند که در آنها، تعارضهای روانی به مشکلات یا شکایتهای جسمانی ای تبدیل می شوند که پریشانی یا اختلالی را در زندگی فرد به وجود می آورند. هیچ نابهنجاری جسمانی وجود ندارد که بتواند شکایت جسمانی را توجیه کند.اختلال های جسمانی شکل و اختلالهای تجزیه ایاختلالهای جسمانی شکل (somatoform disorders)، شرایطی که در آنها عوامل روان شناختی بر بیماریهای جسمانی تاثیر می گذارند. اختلالهای تجزیه ای (dissociative disorders). در هر یک از این اختلالها، بدن تعارض و استرس را بصورت غیر عادی و گاهی عجیب و غریب، آشکار می سازد. این اختلالها در تاریخچه روان شناسی نابهنجاری نقش مهمی دارند.اختلال تبدیلی اختلال تبدیلی (conversion disorder)، این بتدیل سایقهای غیر قابل قبول یا تعارضهای مشکل آفرین به نشانه های حرکتی یا حسی بدن را شامل می شود که ظاهرا از اختلال عصب شناختی یا نوع دیگری از اختلال جسمانی خبر می دهد. ویژگی اصلی این اختلال عبارت است از: از دست دادن یا تغییر غیر ارادی عملکرد بدن به علت تعارض

دانلود فایل

فرایندهای شناخت و فراشناخت

فرایندهای شناخت و فراشناخت

فرایندهای-شناخت-و-فراشناختدانلود رساله پایان نامه فرایندهای شناخت و فراشناخت در ۱۳۱ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب:مقدمهروش تحقيقبخش اول :شناختتاريخچه شناختنظريه هاي شناختيـ نظريه شناختي جورج كليـ نظريه اسنادـ نظريه ناهماهنگي شناختي فستينگرنظريه هاي شناختي عاطفهـنظريه شاخترـ نظريه لازاروسـ نظريه واينرـ نظريه ميشلـ نظريه شناختي پيازهـ نظريه رشد شناختي اجتماعي ويكوتسكيـ نظريه رشد شناختي برونرتعريف شناختفرايندهاي شناختي    1ـ توجه    2ـ ادراك    3ـ تفكر    4ـ تصميم گيري    5ـ حل مساله    6ـ حافظه    7ـ زبانراهبردهاي شناختي    ـ تكرار يا مرور    ـ بسط يا گسترش معناي    ـ سازماندهيبخش دوم : فراشناخت    تاريخچه فراشناختنظريه هاي فراشناخت    ـ نظريه فرا شناختي فلاول    ـ نظريه فراشناختي كليو    ـ نظريه هاي ديگر در باب فراشناختتعريف فراشناختفرايندهاي فراشناختي    ـ دانش فراشناختي    ـ تنظيم و كنترل    ـ فراشناخت و هوش    ـ فراشناخت و آموزش راهبرشناختي    ـ فراشناخت و تفكر انتقادي    ـ نتيجه گيري و بحثراهبرد هاي فراشناختي    ـ برنامه ريزي    ـ كنترل و نظارت    ـ نظم دهيمحدوديت هاي تحقيقفهرست منابع فارسيفهرست منابع انگليسي 

دانلود فایل

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی-رابطه-شوخ-طبعی-با-سلامت-روانی-در-دانشجویاندانلود رساله پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان ۱۰۳ ص با فرمت WORD  فهرست مطالب:چکیده فصل اول: موضوع تحقیقمقدمه بیان مسئله تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشیمبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح نظریه اهانت نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی نظریه ناهماهنگی و تباین واکنشهای مزاح مزاح و سیستم ایمنی بدن مزاح و عملکرد تحصیلی نقش درمانی مزاح تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس مدل تعاملی استرس مبانی نظری سلامت روانی نظریه موری نظریه آدلر نظریه فروم نظریه مزلو نظریه اسکینر نظریه یونگ افراد سالم از نظر روانی نظریه اسلام اهمیت سلامت روان عوامل زیستی عوامل عاطفی و روانی عوامل اجتماعی رابطة بین استرس، کنار آمدن و سلامتی پیامدهای استرس اختلال هیجانی اختلال شناختی اختلال فیزیولوژیکی کنار آمدن روشهای کنار آمدن مستقیم کنار آمدن مواجهه ای مسئله گشایی برنامه ریزی شده حمایت اجتماعی روشهای کنار آمدن دفاعی مکانیزمهای دفاعی کاهش دهندگان شیمیایی استرس پسخوراند زیستی ورزش یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی) ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی فصل سوم: روش تحقیقجامعه آماری و روش نمونه گیری ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی نمره گذاری پرسشنامه پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفکورت نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی طرح تحقیق و منطق انتخاب آن روش اجرا تحقیق روش تحلیل داده ها فصل چهارم: یافته های تحقیقیافته های توصیفی یافته های مربوط به فرضیه تحقیق فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیقتبیین یافته های تحقیق محدودیتهای تحقیق پیشنهادات فهرست منابع ضمائم

دانلود فایل

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم

نقش-مادردرتربیت-فرزندان-دردوره-نوجوانی-ازدیدگاه-قرآن-سنّت--علمدانلود پایان نامه رساله نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم ۶۰ ص با فرمت WORD فهرست مطالب:چکیده مطالب  :    4فصل اوّل :    ۵کلیّات    ۵فصل دوّم :    ۱۰تربیت    ۱۰تعریف ریشه ی واژه ی تربیت    ۱۱فصل سوم :    ۲۱تربیت دینی نوجوان    ۲۱تربیت دینی نوجوان    ۲۲انتخاب همسرمناسب :    ۲۵۱- راهنمایی فرزند به جانب ایمان به خدای تعالی :    ۲۸۲- ایجاد خصلت خشوع وتقوا وعبودیّت دراعماق وجود فرزند :    ۲۸۳- پرورش حسّ حضورونظارت الهی :    ۲۹ویژگی های تربیت دینی نوجوان :    ۲۹راه های تقویّت رفتار مذهبی    ۳۰تربیت عاطفی نوجوان    ۳۲راه های برخورد عاطفی با نوجوان :    ۳۴مادر وپرورش عاطفی فرزندان    ۳۵تربیت اجتماعی نوجوان    ۳۶رابطه بین عزّت نفس ورشد اجتماعی در نوجوانان    ۳۶فصل چهارم :    ۳۷دوره ی نوجوانی وبلوغ    ۳۷دوره ی نوجوانی وبلوغ    ۳۸نیازها وعلا یق نوجوانان    ۴۱مراقبت ها درنوجوانی    ۴۲۱- درزمینه ی غذا:    ۴۲۲- درزمینه ی لباس :    ۴۳۳- درزمینه ی استحمام    ۴۳۴ – درزمینه ی خواب وبیداری    ۴۳۵- درزمینه ی روابط ومعاشرت ها    ۴۴۶- دیدن ها :    ۴۵۷- شنیدن ها :    ۴۵۸- خواندن ها :    ۴۶۹- لمس ها :    ۴۶۱۰- ستایش ها :    ۴۷آموزش ها :    ۴۷ایجاد عادات مناسب :    ۴۷فصل پنجم :    ۴۹مشکلات نوجوان    ۴۹مشکلات نوجوان    ۵۰۱- ترس ها ونگرانی ها    ۵۰۲- خشم وحسادت    ۵۱دروغ گوئی :    ۵۲کمرویی :    ۵۳دزدی :    ۵۴وظایف خانواده درمورد دزدی:    ۵۴تربیت غریزه ی جنسی :    ۵۵اشکال مختلف انحرافات جنسی :    ۵۸درمان :    ۵۸ 

دانلود فایل

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی

بررسی-اثربخشی-نمایش-عروسکی-بر-افزایش-مهارت-های-اجتماعی-دختران-کم-توان-ذهنیدانلود رساله پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی ۹۰ صفحه با فرمت word فهرست مطالب: فصل اول ۱مقدمه ۲بیان مساله ۳اهمیت و ضرورت پژوهش ۷تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش ۹متغیر مستقل ۹متغیر وابسته ۱۰اهداف پژوهش ۱۰هدف کلی ۱۰اهداف اختصاصی ۱۰اهداف کاربردی ۱۰فرضیه های پژوهش ۱۱ فرضیه اصلی ۱۱ فرضیه های فرعی ۱۱فصل دوم ۱۲مقدمه ۱۳تاریخچه کم توانی ذهنی ۱۴تعاریف کم توانی ذهنی ۱۵طبقه بندی کم توانی ذهنی ۲۱ کم توانان ذهنی آموزش پذیر ۲۱کم توانان ذهنی تربیت پذیر ۲۱کم توانان ذهنی حمایت پذیر ۲۲طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا ۲۲طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ۲۳علل کم توانی ذهنی ۲۳ خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف ۲۵مهارت های اجتماعی ۲۶عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی ۲۹آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی ۲۹ نقش و اهمیت هنر ۳۱ تعریف نمایش ۳۲خاستگاه نمایش ۳۴نمایش به عنوان درمان ۳۶ نمایش عروسکی و انواع آن ۴۲ عروسک های سایه ای ۴۲ عروسک های دستکشی ۴۳عروسک های میله ای ۴۳عروسک های انگشتی ۴۴عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی های پارچه ای ۴۴تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۷تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۳فصل سوم ۵۸طرح پژوهش ۵۹جامعه آماری ۶۰ روش نمونه گیری ۶۱ابزار پژوهش ۶۱ قلمروها و زیر قلمرهای واینلند ۶۳ قلمرو ارتباطی ۶۳ قلمرو مهارت های زندگی روزمره ۶۳ قلمرو اجتماعی شدن ۶۴ قلمرو مهارت های حرکتی ۶۴ قلمرو رفتارهای ناسازگار ۶۴روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵روش اجرا ۶۵ملاحظات اخلاقی ۷۰فصل چهارم ۷۱مقدمه ۷۱آمار توصیفی ۷۱آمار استنباطی ۷۳فصل پنجم ۷۶مقدمه ۷۷فرضیه اول ۷۷فرضیه دوم ۷۸فرضیه سوم ۷۹فرضیه چهارم ۸۰محدودیت های پژوهش ۸۱پیشنهادات پژوهش ۸۲پیوست ها ۸۳  

دانلود فایل

بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله منطقه يازده تهران

بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله منطقه يازده تهران

بررسي-رابطه-افسردگي-و-هيستري-در-بين-زنان-حدود-سني-35-ساله-منطقه-يازده-تهراندانلود رساله پایان نامه بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله منطقه يازده تهران ۱۲۴ ص فرمت WORD قابل ویرایش  فهرست مطالبچكيده ۸ فصل اول : كليات تحقيق ۹ مقدمه ۱۰ بيان مسئله ۱۱اهداف تحقيق ۱۲ متغيرها ۱۳ فصل دوم :پيشينه وادبيات تحقيق ۱۴ نكات كلي در رابطه با هيستري ۱۵ شكل گيري هيستري در جريان تحول ۱۶ رگه هاي شخصيت هيستري يكي در كودك ۱۷ تظاهرات حاد در كودك ۱۸ هيستري در نوجواني ۲۱ توصيف ضوابط تشخيص اختلال تبديل ۲۳ ديدگاه هاي نظري درباره هيستري ۲۵ ديدگاه شناختي ۲۸ ديدگاه رفتاري نگر ۳۰ اختلالات بدني شكل و اختلالات تجزيه اي ۳۲ اختلالات تبديلي ۳۴ نشانه هاي حسي ۳۷ نمونه اي از فلج هيستري ۳۸ اين حادثه چگونه رخ داد ۳۹ نشانه هاي احشائي ۴۱ تفاوت هاي اختلالات بدني تبديلي تمارض ۴۳ شرايط ايجاد اختلالات تبديلي ۴۶ علل مولد ۴۷ نكات كلي در رابطه با افسردگي ۴۹ جدول شماره ۱۲ فهرست نشانه هاي جدولهاي باليني افسردگي ۵۲ افسردگي وغم واندوه ۵۳ بي حالتي خلقي ۵۷ فقر تعاملي كناره گيري ۵۸ افسردگي در خلال دوره هاي دوم و سوم كودك ۶۲ نشانه هاي وابسته به رنج افسرده وار ۶۳ رفتار هاي معادل افسردگي ۶۵ افسردگيهاي نوجواني ۶۶ افسردگي مبتني براحساس رها شدگي ۶۸ جدول ۲-۱۲ معادلهاي افسرده وار در نوجوان از ديدگاه مولفان مختلف ۶۹ فراوان افسردگي در خلال تحول ۷۰ طبقه بندي اختلافهاي خلقي DSMIV ۷۶ افسردگي مهاد ۷۷ نظريه ها تحقيقها ودرمان افسردگي ۸۰ نظريه هاي زيست شناختي ۸۱ نقش وراثت در اختلالات د و قطبي ۸۴ اثرات ليتيوم ۸۶ درمان براساس نظريه هاي زيست شناختي ۸۹ الكتروشوك درماني ۹۰ نظريه هاي روان پويايي ۹۴ نظريه يادگيري ۹۷ افسردگي از نقطه نظريادگيري درمان ۱۰۱ نظريه شناختي ۱۰۲ فصل سوم : تعيين روش تحقيق ۱۰۴ جامعه مورد مطالعه ۱۰۵ روش آماري مربوط به فرضيه ۱۰۶ فصل چهارم : يافته ها تجزيه و تحليل داده ها ۱۰۷ جدول ۱-۴ غلات خام آزمودينها از آزمون mmp ۱۰۸ جدول ۲-۴ بررسي رابطه بين افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله ۱۰۹ فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ۱۱۲ بحث و نتيجه گيري ۱۱۳ پيشينه تحقيق ۱۱۴ پيشنهادات ۱۱۵ محدوديت ها ۱۱۶ منابع و ماخذ ۱۱۷ ضمائم ۱۱۸ پاسخنامه ۱۲۴ 

دانلود فایل

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه-سبک-اسناد-با-پیشرفت-تحصیلی-در-دختران-و-پسران-سال-سوم-دبیرستاندانلود پایان نامه رساله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ۹۶ صفحه با فرمت WORDفهرست مطالب: فصل اول :کلیاتمقدمه زمينه و بيان مسئله ۱اهميت و ضرورت پژوهش ۴سئولات پژوهش ۵متغيرهاي پژوهش ۵تعاريف مفهومي ۶تعاريف عملياتي ۶فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي خلاصه فصل ۸اسناد ۹نظريه هاي اسناد ۱۰سو گيري هاي اسناد ۲۳اسنادهاي اصلي ۲۶ابعاد اسناد ۲۷اسنادها؛موفقيت وشكست ۳۲اسناد وجنسيت ۳۵اسناد وپيشرفت تحصيلي ۴۱فصل سوم:روش پژوهش خلاصه فصل ۴۵روش تحقيق ۴۶جامعه اماري وروش نمونه گيري ۴۶ابزار تحقيق ۴۶روش نمره گذاري پرسشنامه ۵۰روش اجرا ۵۱اعتبار وپايايي پرسشنامه ۵۲روش آماري ۵۴فصل چهارم:يافته هاي پژوهش خلاصه فصل ۵۶يافته هاي توصيفي ۵۷يافته هاي تحليلي ۶۰بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران ۶۰بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران ۶۲بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي ۶۴بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست ۶۸يافته هاي ديگر ۷۱فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري بحث ونتيجه گيري ۷۵محدوديت هاي تحقيق ۷۷پيشنهادات ۷۷منابع فارسي ۷۹منابع انگليسي ۸۱پيوست ها  

دانلود فایل

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

تأثیر-مهاجرت-اتباع-افغانی-در-بزه-کاری-آنان-در-شهر-مشهددانلود پایان نامه رساله تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد ۱۱۵ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب :فصل اول کلیات ۲۱- ۱ طرح مسأله ۲۱- ۲ سابقۀ پژوهش ۴۱- ۳ تعریف واژگان ۵۱- ۴ مفروض های این پژوهش ۱۱۱- ۵ روش تحقیق ۱۳۱- ۶ سازمان دهی تحقیق ۱۴فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران ۱۵۲- ۱ مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی ۱۶۲- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی ۱۶۲- ۱- ۲ علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی ۱۸۲- ۲ بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران ۲۱۲- ۳ وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران ۲۳۲- ۴ پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران ۲۴۲- ۴- ۱ پیامدهای سیاسی و امنیتی ۲۴۲- ۴- ۲ پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۲۵۲- ۵ نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه ۲۵۲- ۵- ۱ وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ۲۶۲- ۵- ۲ قوانین و مقررات داخلی ایران ۲۷۲- ۵- ۳ اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران ۲۷۲- ۵- ۴ حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران ۲۹۲- ۶ تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران ۳۰فصل سوم مهاجرت و بزه کاری ۳۳۳- ۱ بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی : ۳۳۳- ۱- ۱ از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی ۳۵۳- ۱- ۲ از لحاظ علوم اقتصادی ۳۶۳- ۱- ۳ از دید علوم سیاسی و امنیتی ۳۷۳- ۱- ۴ پیامد های مهاجرت و علم حقوق ۳۹۳- ۱- ۵ پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی ۴۰۳- ۲ رابطۀ مهاجرت و بزه کاری ۴۶۳- ۲- ۱ تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم ۴۸۳- ۲- ۲ تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم ۵۰۳- ۳ موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی ۵۳۳- ۴ موجبات بزه کاری زنان افاغنه ۵۴فصل چهارم روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها ۵۷۴- ۱ روش تحقیق و نمونه گیری ۵۷۴- ۱- ۱ فرضیات تحقیق ۵۸۴- ۱- ۲ یافته ها ۵۹۴- ۲ توصیف یک متغیری ۵۹۴- ۲- ۱ سن افراد مجرم ۶۰۴- ۲- ۲ سن افراد غیر مجرم ۶۱۴- ۲- ۳ وضعیت تأهل افراد مجرم ۶۲۴- ۲- ۴ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم ۶۳۴- ۲- ۵ وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی ۶۴۴- ۲- ۶ وضعیت اشتغال غیر مجرمین ۶۵۴- ۲- ۷ تحصیلات افراد مجرم ۶۶۴- ۲- ۸ تحصیلات افراد غیر مجرم ۶۷۴- ۲- ۹ نوع جرم ارتکابی ۶۸۴- ۲- ۱۰ محل ارتکاب جرم ۶۹۴- ۲- ۱۱ موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) ۷۰۴- ۲- ۱۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین ۷۱۴- ۲- ۱۳ علت مهاجرت مجرمین افغانی ۷۲۴- ۲- ۱۴ علت مهاجرت افراد غیر مجرم ۷۳۴- ۲- ۱۵ محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان ۷۴۴- ۲- ۱۶ محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان ۷۵۴- ۲- ۱۷ محل سکونت والدین افراد مجرم ۷۶۴- ۲- ۱۸ محا سکونت والدین افراد غیر مجرم ۷۷۴- ۲- ۱۹ میزان درآمد مجرمین افغانی ۷۸۴- ۲- ۲۰ میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی ۷۹۴- ۳ تحلیل دو متغیری ۸۰۴- ۳- ۱ فرضیۀ اول ۸۰۴- ۳- ۲ فرضیۀ دوم ۸۰۴- ۳- ۳ فرضیۀ سوم ۸۱۴- ۳- ۴ فرضیۀ چهارم ۸۱۴- ۳- ۵ فرضیۀ پنجم ۸۱فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در مشهد ۸۴۵- ۱ نام آواره ، به جای پناهنده و مهاجر ۸۴۵- ۲ ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان ۸۴۵- ۳ طرد نمودن اجباری ، نه ۸۶۵- ۴ پیش گیری از بزه کاری ۸۸۵-۵ تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی ۹۰منابع۱- منابع داخلی ۹۲۲- منابع خارجی و یا ترجمه شده ۹۳۳- جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی ۹۴فهرست جدول ها ۹۷ فهرست نمودار ها ۹۸ضمایمپرسش نامه هانامه معرفی به ادارات و سازمان ها

دانلود فایل

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

بررسی-و-نقش-فرآیند-ارتباطات-در-عملکرد-مدیران-در-سازمان-ملی-جوانان-و-نهادهای-تابعه-شهر-تهراندانلود پایان نامه رساله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران ۱۵۰ ص با فرمت WORD  چکیده                                                                                 ۱فصل اول: کلیات پژوهش                                 ۱-۱- مقدمه                                                                           ۳۲-۱- بیان مسئله                                                          ۳۳-۱- هدف پژوهش                                                       ۴۴-۱- اهمیت ضرورت پژوهش                                                                               ۵۵-۱- انگیزه پژوهش                                                                                           ۶۶-۱- سوالهای پژوهش                                                                                        ۶۷-۱- تعاریف عملیاتی                                                                                         ۶فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش۱-۲-  مبانی نظری پژوهش                                                                   ۱۱۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                                                                     ۱۲۲-۱-۲- ارتباطات چیست                                                                                      ۱۴۳-۱-۲- تعاریف ارتباطات                                                                                     ۱۵۴-۱-۲- هدف از برقراری ارتباط                                                                             ۱۷۵-۱-۲- انواع ارتباطات                                                                                        ۱۸۶-۱-۲- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                                                       ۲۲۷-۱-۲- شیوه های ارتباط                                                                                      ۲۳۸-۱-۲- شکلهای ارتباط                                                                                       ۲۵۹-۱-۲- فرآیند ارتباطات                                                                                                ۲۹۱۰-۱-۲- الگوی ارتباطی برلو                                                                                 ۳۱۱۱-۱-۲- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل              ۳۱۱۲-۱-۲- موانع برقراری ارتباط                                               ۳۲۱۳-۱-۲- کارکردهای ارتباطات                                                  ۳۳۱۴-۱-۲- نقش ادراک در ارتباطات                                               ۴۵۱۵-۱-۲- بازخور                                                                       ۴۷۱۶-۱-۲- ویژگی یک ارتباط مؤثر                                                 ۴۹۱۷-۱-۲- رفتار تأثیر گذار چیست                                                  ۵۰۱۸-۱-۲- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                            ۵۰۱۹-۱-۲- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                               ۵۲ارتباط مؤثرتر                                                                                ۵۲۲۱-۱-۲- نقش شما در بهبود ارتباطات                                              ۵۳۲۲-۱-۲- ارتباطات محور توسعه                                                    ۵۵۲۳-۱-۲- پیشرفت ارتباطات                                                            ۵۶۲۴-۱-۲- انواع ارتباطات در سازمان                                               ۵۹۲۵-۱-۲- اهمیت ارتباطات سازمانی                                                  ۶۳۲۶-۱-۲- مدیریت ارتباطات سازمانی                                                 ۶۵۲۷-۱-۲- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                                ۶۵۲۸-۱-۲- ارتباطات و مشکلات مدیریت                                               ۶۹۲-۲- عملکرد                                                                                  ۷۰۱-۲-۲- مدیریت عملکرد                                                                    ۷۱۲-۲-۲- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد                                          ۷۲۳-۲-۲- تعریف ارزشیابی عملکرد                                                        ۷۳۴-۲-۲- سابقه مدل ACHIEVE5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE6-2-2- سه کنش مدیریت عملکرد                                                         ۸۱۷-۲-۲- برنامه ریزی عملکرد                                                              ۸۲۸-۲-۲- سرپرستی                                                                               ۸۳۹-۲-۲- مرور بر عملکرد                                                                     ۸۵۱۰-۲-۲- معیارهای عملکرد                                                                  ۸۵۱۱-۲-۲- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد     ۸۸۱۲-۲-۲- الگوی بهبود عملکرد مدیریت                                                                     ۹۲۳-۲- پیشینه پژوهش                                                                                            ۹۶۱-۳-۲- تحقیقات داخل کشور                                                                                ۹۶۲-۳-۲- تحقیقات خارج کشور                                                                               ۹۸فصل سوم: فرایند پژوهش۱-۳- روش پژوهش                                                                                           ۱۰۵۲-۳- جامعه آماری                                                                                              ۱۰۵۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری                                                                              ۱۰۵۴-۳- ابزار پژوهش                                                                                              ۱۰۶۵-۳- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                         ۱۰۷۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                           ۱۰۷  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری۱-۴- مقدمه                                                                                                      ۱۰۹۲-۴- توصیف داده ها                                                                                           ۱۱۰۳-۴- تحلیل داده ها                                                                                             ۱۱۹ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد۱-۵- بحث و نتیجه گیری                                                                                      ۱۲۷۱-۱-۵- تفسیر سوال اصلی پژوهش                                                                          ۱۲۷۲-۱-۵- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                                                                       ۱۲۷۱-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                                                                  ۱۲۷۲-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                                                                 ۱۲۸۳-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                                                                 ۱۲۸۴-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                                                               ۱۲۹۲-۵-  نتیجه کلی                                                                                                ۱۳۰۳-۵- محدودیتها و مشکلات پژوهش                                                                        ۱۳۰۴-۵- پیشنهادهای پژوهش                                                                                     ۱۳۰۵-۵- خلاصه پژوهش                                                                                          ۱۳۱منابع و مآخذفهرست منابع فارسی                                                                                           ۱۳۶فهرست منابع لاتین                                                                                             ۱۳۹ضمایمپرسشنامه مربوط به مدیرپرسشنامه مربوط به کارکنان 

دانلود فایل