بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

بررسی-مفهوم-فضا-در-مجسمه-سازی-و-معماری-نیمه-دوم-قرن-بیستمدانلود پایان نامه رساله رشته پژوهش هنر: بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم ۱۹۹ ص فرمت WORD قابل ویرایش  چکیده : وقوع انقلاب صنعتی ، ایجاد مصالح و  فنآوری های جدید سبب تغییر مفهوم فضا در هنرهای مختلف از جمله مجسمه سازی و معماری گردید. این تغییر در دوران مدرنیسم سبب ایجاد مفهوم جدیدی به نام تفکیک فضا به عناصر سازنده  در مجسمه سازی و معماری گردید و در دوره پست مدرن سبب  استفاده از عناصر  سیاسی ،  اجتماعی و … در ساخت مفهومی فضاو عدم تفکیک فضا در این دو شاخه هنری گشت. به طور کلی پس از مدرن مفهوم پیوستگی فضایی بوجود می آید که نمونه های آن را می توان در سبک های جدید فولدینگ، پیدایش کیهانی، و …. جستجو نمود. این مقاله به مقایسه تطبیقی فضا در بین مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم می پردازد و ویژگی های عنصر فضا و مشابهت ها و تفاوت های تعاریف فضایی را دراین دوره ، بین مجسمه سازی و معماری بر می شمارد. سوالات اصلی این تحقیق به ترتیب شامل موارد زیر است: وجوه اشتراک  و افتراق فضای معماری و مجسمه سازی در آثار نیمه ۲ قرن ۲۰ کدام است؟ تاثیرات دگرگونی مفاهیم هنری بر تعریف فضا در مجسمه سازی در نیمه دوم قرن بیستم چیست؟ روش تحقیق این پژوهش را می توان براساس ماهیت و روش از نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس هدف از نوع بنیادی نظری قلمداد نمود. کلید واژه ها: مجسمه سازی، معماری، فضا، نیمه دوم قرن۲۰   پیشگفتار نظریبیان مساله ۲پیشینه تحقیق ۹ضرورت و اهمیت  تحقیق ۲۰اهداف تحقیق ۲۴فرضیات تحقیق ۲۴سوالات تحقیق ۲۴روش تحقیق ۲۵فصل اول: جریان های تاریخی و جغرافیایی 1-1 مدرنیسم ۲۷۱-۲  مینی مالیسم ۲۹۱-۲-۱ ویژگی های مینی مالیسم ۳۱۱-۲-۲ پیش زمینه های مینیمالیسم در هنر دوران مدرن ۳۳۱-۲-۳ مینی مالیسم در معماری ۳۴۱-۳ پست مدرنیسم ۳۷۱-۳-۱ نگاهی به تحولات هنر مجسمه سازی در عصر پست مدرن ۳۷۱-۳-۱-۱ واقع گرایی ۳۸۱-۳-۱-۲ قالب گیری از مدل زنده ۳۹۱-۳-۱-۳ کثرت گرایی ۴۰۱-۳-۱-۴ نمایش در مکان های عمومی ۴۰۱-۳-۲  پست مدرنیسم در معماری ۴۲۱-۳-۳  پاپ آرت ۴۵۱-۳-۴  تاثیر تئوری های علمی بر مجسمه سازی قرن بیستم ۴۶۱-۳-۵  سیر تحول مفهوم فضا در نیمه دوم قرن بیستم ۴۷فصل دوم: دیدگاه های گوناگون اجتماعی، مذهبی، زیبایی شناسی  2-1 دیدگاه های زیبایی شناسی ۵۲۲-۱-۱ زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی مدرن ۵۲۲-۱-۱-۱ برخی از ویژگی های هنر مدرن ۵۴۲-۱-۱-۲ زیبایی شناسی هنر مدرن ۵۴۲-۱-۲ هنر مینی مالیستی ۵۶۲-۱-۳ زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی پست مدرنیسم ۶۱۲-۱-۴ زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی دیکانستراکشن ۶۳۲-۱-۵ زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی فولدینگ ۶۵۲-۱-۶ زیبایی شناسی در معماری و مجسمه سازی پرش کیهانی ۷۰۲-۱-۶-۱ نظریه هرج و مرج  ۷۲۲-۱-۶-۲ هندسه  نااقلیدسی ۷۳۲-۱-۶-۳ پیچیدگی ۷۴۲-۱-۶-۴ معماری پرش کیهانی ۷۵۲-۱-۶- ۵ بازگشت به یک طبیعت متفاوت ۷۷۲-۱-۶- ۶ تکامل طبیعی ثانوی  ۷۸۲-۲   دیدگاه های اجتماعی و تاریخی ۷۹۲-۲-۱ مینی مالیست ۷۹۲-۲-۱ پست مدرنیست ۸۱۲-۲-۳ دیکانستراکشن ۹۰فصل سوم: تجزیه و تحلیل موضوعی، ارتباط تصویری و ارتباط آنها با هم 3-1  تجزیه و تحلیل موضوعی و فضای تصویری در مجسمه سازی نیمه دوم قرن بیستم ۱۰۴۳-۱-۱  مجسمه سازی مینی مالیستی ۱۰۴۳-۱-۱-۱   بررسی اصول موضوع و مبانی تصویری مجسمه سازی مینی مالیستی ۱۰۴۳-۱-۱-۲  بررسی آثار مجسمه سازان مینی مالیست ۱۰۸۳-۱-۱-۲-۱  دن فلاون ۱۰۸۳-۱-۱-۲-۲  تونی اسمیت ۱۱۵۳-۱-۲  مجسمه سازی پست مدرن  ۱۱۹۳-۱-۲ -۱ بررسی اصول موضوع و مبانی تصویری مجسمه سازی پست مدرنیستی ۱۱۹۳-۱-۲ -۲ بررسی موضوعی و ویژگی های تصویری مجسمه سازان پست مدرن ۱۲۱۳-۱-۲ -۲-۱ جرج سگال ۱۲۱۳-۱-۲ -۲-۲ گئورگ بازلیتز ۱۲۹۳-۱-۳ تجزیه و تحلیل موضوعی و فضای تصویری در مجسمه سازی دیکانستراکشن ۱۳۴۳-۱-۴ بررسی برخی از آثار مشهور مجسمه سازی پست مدرن ۱۳۶۳-۲ تجزیه و تحلیل  موضوعی و فضای تصویری در معماری نیمه دوم قرن بیستم ۱۴۶۳-۲-۱ مینی مالیسم  ۱۴۶۳-۲-۱-۱ رویدادهای موثر بر معماری مینی مالیستی ۱۴۸۳-۲-۱-۱-۱ تاثیر بصری جنبش De Stijl بر معماری مینی مالیستی ۱۴۸۳-۲-۱-۱-۲ تاثیر طراحی سنتی ژاپنی بر معماری مینی مالیستی ۱۴۹۳-۲-۱-۲ بررسی موضوعی و ارتباط تصویری در آثار طراحان مینیمالیست ۱۵۰۳-۲-۱-۲-۱ باک مینیستر فولر ۱۵۰۳-۲-۱-۲-۲ لودویگ مایس ون در روهه ۱۵۲۳-۲-۲  معماری پست مدرن ۱۵۴۳-۲-۲-۱ ویژگی های معماری پست مدرنیستی ۱۵۴۳-۲-۲-۲ بررسی آثار معماری پست مدرن ۱۵۴۳-۲-۲-۲-۱ رابرت ونتوری ۱۵۴۳-۲-۲-۲-۲ چارلز مور ۱۵۶۳-۲-۳ معماری دیکانستراکشن ۱۵۷فصل چهارم: بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری  4-1 مفهوم فضا در معماری ایرانی  ۱۶۵۴-۱-۱ بررسی فضا در معماری ایرانی از بعد شفافیت فضایی ۱۶۵۴-۱-۲ اصالت فضای تهی در معماری ایرانی ۱۶۶۴-۱-۳ شفافیت و تداوم فضای تهی در معماری ایرانی ۱۶۷۴-۲ مفهوم فضا در  معماری ایرانی ۱۶۹۴-۲-۱ فضا در مجسمه سازی تا پیش از دوران مدرن ۱۶۹۴-۲-۲ فضا در مجسمه سازی دردوران مدرن ایران ۱۷۷۴-۲-۲-۱ فضا در آثار پرویز تناسلی  ۱۷۸۴-۲-۲-۲ فضا در آثار ژازه طباطبایی  ۱۷۹۴-۲-۲-۳ فضا در آثار قدرت الله معماریان    ۱۸۲۴-۲-۲-۴ فضا در آثار بهمن محصص    ۱۸۵فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری 5-1 جمع بندی و نتیجه گیری ۱۸۹۵-۲ مقایسه تطبیقی ۱۹۴۵-۳  پاسخ به سوالات تحقیق ۱۹۶ 

دانلود فایل

مقاله بررسی مبانی نظری و تکنیکی نمایش رقص در ایران زمین

مقاله بررسی مبانی نظری و تکنیکی نمایش رقص در ایران زمین

مقاله-بررسی-مبانی-نظری-و-تکنیکی-نمایش-رقص-در-ایران-زمیندانلود مقاله بررسی مبانی نظری و تکنیکی نمایش رقص در ایران زمین ۱۳ ص فرمت WORD قابل ویرایش  چکیده:رقص های آیینی در کشورمان بسیار متنوع می باشد که از آن جمله می توان به پرخواني يا پري خواني آئيني  که رقص و حركتهاي موزون در اين آيين بدون هر نوع ساز كوبه اي بوده و هماهنگي در ريتم رقص از راه صداهاي نامفهوم ته حلق اجرا مي شده است ، سنگ زني يا كرب زني  که كرب زنان همنوا با ريتم سِنج و وزن سنگين مرثيه ها، دو تكه سنگ يا چوب را به تناوب و به گونه اي موزون از درون پاهاي خود عبور داده و بهم مي كوبند و مولودي خواني که ، هماهنگ كنندة حركتهاي موزون رقصندگان به حالت نشسته و به شكل دايره است می باشد. مضامین نمایش رقص در ایران شامل شادی و تغزل، حماسه و رزم، سوگواری و… می باشد.انواع رقص در ميان ايلها، عشاير و شهرهاي بزرگ ايران نیز بسیار رواج دارد که از آن جمله می توان به ذکر خنجر ترکمن، چوب و شمشیر هیرمند و رقص کردی اشاره نمود.. در این تحقیق از روش توصیفی –تحلیلی استفاده شده است و از منابع کتابخانه ای، مجلات، منابع اینترنتی و …. برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.    واژه های کلیدی : نمایش، رقص، ایران، محلی 

دانلود فایل

مقاله بررسی نمایش های رقص در شرق آسیا

مقاله بررسی نمایش های رقص در شرق آسیا

مقاله-بررسی-نمایش-های-رقص-در-شرق-آسیادانلود مقاله بررسی نمایش های رقص در شرق آسیا ۱۳ ص فرمت WORD  چکیده:نمایش رقص در کشور در مشرق زمین دارای جایگاه بالایی است که از آن جمله می توان به نمایش های بهاراتاناتیام، کاتاکالی، کاناک و مانی پوری در کشور هند، نمایش های نظامی و غیر نظامی رقص در چین، و رقص مذهبی ساراکاگو که متعلق به مذهب شینتو ،دن گاکو  که در آغاز نمایشی از آکروبات و شعبده بازی بوده ،انواع مختلف آوازه خوانی و رقص، و رقص های چینی که در دربار ژاپن به اجرا در می آمده است.  در ژاپن اشاره نمود. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و از منابع کتابخانه ای، مجلات، منابع اینترنتی و …. برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.           واژه های کلیدی : نمایش، رقص، تاریخچه، مشرق  

دانلود فایل

مقاله بررسی انطباقی نمایش رقص ایران و یونان پیش از اسلام

مقاله بررسی انطباقی نمایش رقص ایران و یونان پیش از اسلام

مقاله-بررسی-انطباقی-نمایش-رقص-ایران-و-یونان-پیش-از-اسلامدانلود مقاله بررسی انطباقی نمایش رقص ایران و یونان پیش از اسلام ۱۴ ص فرمت WORD قابل ویرایش  چکیده: بررسی باستان‌شناسانه از ایران قدیم حکایت از قدمت دیرینه نمایش رقص در این سرزمین دارد. نقش‌های به دست آمده از سفال‌های زمان مادها، بیانگر رقص‌های گروهی است. درزمان هخامنشیان رقص‌های مذهبی و رزمی نیز مرسوم بوده است. در زمان اشکانیان استفاده از رقص توام با ماسک‌های روی صورت به همراه رقص‌های تفریحی مرسوم بوده است. در زمان ساسانیان، رقص به تدریج جنبه مذهبی خود را از دست داد و به صورت هنری از هنرهای زیبا درآمد. پس از اسلام نیز رقص‌ها به ۳ دسته دینی- عرفانی، قهرمانی- پهلوانی و محلی تقسیم می‌شده است. رقص در یونان باستان نیز در ابتدا تقلیدی از سیرتکاملی و اجرام فلکی بوده است که به ستایش خدایان مطلق می‌پرداخته است. رقص‌های غیرمذهبی در یونان نیز به نوعی مشتق از رقص‌های مقدس بوده که به اعمال نیمه خدایان و پهلوانان می‌پرداخته است.همچنین در رقص‌های جنگاورانه و اساطیری یونانیان به رقص و عملیات ورزشی می‌پرداخته‌اند. نتایج تحقیق در مقایسه تاثیر نمایش رقص ایران بر یونان نشان می‌دهد که نمایش رقص در یونان در بسیاری از زمینه ها از جمله  استفاده از سروده‌های تند و مهیج، استفاده از ماسک بر صورت رقصنده، استفاده از مضامین اساطیری، پهلوانی و خدایی از نمایش رقص ایران پیروی کرده است. واژه‌های کلیدی: نمایش رقص، ایران باستان، یونان باستان، اساطیری  

دانلود فایل

مقاله بررسی نقش آموزه‌های بودا و بودائیست بر نمایش‌های رقص مشرق زمین

مقاله بررسی نقش آموزه‌های بودا و بودائیست بر نمایش‌های رقص مشرق زمین

مقاله-بررسی-نقش-آموزه‌های-بودا-و-بودائیست-بر-نمایش‌های-رقص-مشرق-زمیندانلود مقاله بررسی نقش آموزه‌های بودا و بودائیست بر نمایش‌های رقص مشرق زمین ۱۵ ص فرمت WORD قابل ویرایش   چکیدهتعالیم بودا یکی از پرنفوذترین ادیان جهان است که گستره عظیمی از آن در قسمتهای شرقی آسیا مشاهده می شود. نمایش های رقص آسیا در بسیاری از کشورها، متاثر از آموزه های بودا در موضوع و اجرای خود بوده است. از جمله این نمایش ها می توان به نمایش دربار سلطنتی کره و ژاپن، نمایش های درباری برمه و تایلند، اپرای پکن، نمایش عروسکی نخی در کشورهای آسیایی نظیر  برمه، اندونزی، چین، ژاپن و کره، رقص بدایا در جاوه اندونزی و جشن پراهارا در سریلانکا نام برد که از آموزه های مختلف بودا و بوداییست در باب مسائل گوناگون از جمله توجه به نابودی امیال دنیوی در روح دوستدار زیبایی حقیقی ، سادگی در عین تکلف، حلول شیطان و ارواح خبیثه در جسم بیماران، توجه به سیاست و مملکت داری، تناسب جسم و روح پس از تولد دوباره، اعتقاد به عوالم ما فوق بشری، تقدیس دندان بودا تاسی گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و پرسش اساسی این تحقیق این است:  که آموزه‌های بودا در نمایش رقص مشرق زمین در چه مواردی تاثیر گذار بوده است؟   واژه های کلیدی: بودا، نمایش، رقص،شرق آسیا 

دانلود فایل

مقاله مقایسه مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

مقاله مقایسه مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

مقاله-مقایسه-مفهوم-فضا-در-مجسمه-سازی-و-معماری-نیمه-دوم-قرن-بیستمدانلود مقاله مقایسه مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم ۱۱ ص فرمت WORD قابل ویرایش  چکیده:فضا در هنرهایی مانند معماری و مجسمه سازی،  ادراکی است که انسان در مقابل توده بنا و از بخشهای خالی از توده انتزاع می کند مهمترین مشخصۀ فضا، شکل آن است و عناصر و عوامل شکل دهندۀ فرهنگها، از عوامل اصلی تعریف کنندۀ فضا هستند . از نیمه دوم قرن بیستم مفهوم فضا ،در مجسمه سازی و نیز چگونگی حضور فیگور دستخوش تحول شده اند. و این تغییرات در مکاتبی مانند مینی مال، پست مدرنیسم، دیکانستراکشن، پاپ آرت و فولدینگ به وضوح به چشم می خورد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس روش کیفی است. نتایج تحقیق نشان می دهد مفهوم فضای مجسمه سازی و معماری در دوران پس از مدرن، از سمت فضای تقسیم بندی شده و حوزه ای  به سمت انعطاف پذیری فضاها و سیالیت فضایی پیش رفته است.           واژه های کلیدی : فضا ، مجسمه سازی ، معماری، دهه ۱۹۶۰ 

دانلود فایل

نقش مایه های کاشی در گرافیک محیطی معاصر ایران

نقش مایه های کاشی در گرافیک محیطی معاصر ایران

نقش-مایه-های-کاشی-در-گرافیک-محیطی-معاصر-ایراندانلود پایان نامه رساله رشته گرافیک: نقش مایه های کاشی در گرافیک محیطی معاصر ایران ۱۰۳ ص فرمت WORD  فهرست مطالبمقدمه ۱فصل اول۱-۱ پیشینه کاشی کاری در ایران ۴۱-۱-۱ پیش از اسلام ۴۲-۱-۱ بعد از اسلام ۹۱-۲ کاربرد کاشی ۱۰۳-۱ معرفی اساتید کاشیکاری ایران ۱۱۴-۱ انواع کاشی ۱۲۱-۴-۱ کاشی معرق ۱۲۱-۴-۲ کاشی هفت رنگ ۱۳۱-۴-۳ خط بنایی وسیله تزئینی در کاشی ۱۴۱-۵ نقش مایه های تزئینی در کاشی ها ۱۶۱-۵-۱ خطاطی در کاشی کاری ایران ۱۶۱-۵-۲ نقوش هندسی ۲۴۱-۵-۳ نقوش گیاهی ۲۸۱-۵-۴ نقوش جانوری ۳۴۱-۵-۵ نقوش رزم و شکار ۳۷فصل دوم۲-۱ گرافیک محیطی ۱۴۲-۱-۱ مفهوم گرافیک محیطی ۴۱۲-۱-۲ جنبه های گرافیک محیطی ۴۲۲-۱-۳ عوامل ایجاد کننده گرافیک محیطی ۴۳۲-۱-۳ -۱ تعادل ۴۳۲-۱-۳ -۲ تناسب ۴۳۲-۱-۳ -۳ تداوم در محیط ۴۳۲-۱-۳ -۴ تاکید در محیط ۴۴۲-۱-۳ -۵ ایجاد وحدت در محیط ۴۴۲-۱-۳ -۶ تنوع در محیط ۴۴۲-۱-۳ -۷ بافت ۴۵۲-۱-۳ -۸ نور ۴۶۲-۱-۴ تاریخچه گرافیک محیطی ۴۶۲-۱-۵ کاربرد گرافیک محیطی ۴۷۲-۱-۶ تاثیرات گرافیک محیطی بر زندگی روزمره ۴۸۲-۱-۷ انواع گرافیک محیطی ۴۹۲-۱-۷-۱ گرافیک محیطی فضای بسته ۴۹۲-۱-۷-۲ گرافیک محیطی در محیط های باز ۵۱فصل سوم۳-۱ بررسی نقش مایه های تزئینی کاشی در گرافیک معاصر ایران ۵۶۳-۱-۱ طاووس ۵۶۳-۱-۱-۲ سیمرغ ۵۶۳-۱-۱-۳شیر ۵۷۳-۱-۲ نقش مایه های گیاهی برگرفته از گیاهان در آثار گرافیکی معاصر ایران ۵۷۳-۱-۲ – ۱ درخت سرو ۵۷۳-۱-۲-۲ گل نیلوفر آبی ۵۸۳-۱-۳ نقش مایه های خطاطی کاشی در آثارگرافیکی معاصر در ایران ۶۲۳-۳ بررسی نقوش هندسی کاشی در گرافیک محیطی ایران: ۶۵۳-۴ بهره گيري از هنر کمينه در ديوارنگاري و فضاهاي شهري ايران ۶۷فصل چهارم۴-۱ نتیجه گیری ۸۹ 

دانلود فایل

تحقیق گرافیک محیطی

تحقیق گرافیک محیطی

تحقیق-گرافیک-محیطیدانلود تحقیق گرافیک محیطی ۲۸ ص فرمت word قابل ویرایش  فهرست مطالب:۱-۱  تاریخچه گرافیک محیطی ۲۱-۲ انواع گرافیک محیطی: ۳۱-۲-۱ گرافیک محیطی فضای بسته ۳۱-۲-۲ گرافیک محیطی در محیط های باز ۴۱-۳ اهمیت گرافیک محیطی ۸۱-۴ رنگ و نور در گرافیک محیطی ۱۰۱-۴-۱ بررسی رنگ در گرافیک محیطی ۱۰۱-۴-۱-۱ طراحی علائم و تابلوهای شهری ۱۰۱-۴-۱-۲ طراحی روی بدنه ساختمانها: ۱۲۱-۴-۲ نور درگرافیک محیطی: ۱۷۱-۵ اهمیت گرافیک محیطی در مکان های عمومی ۱۹۱-۶ نقش گرافیک محیطی در اطلاع رسانی و هدایت ۲۵منابع و مآخذ : ۲۷

دانلود فایل

مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی

مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی

مقاله-بررسی-تناسبات-درنقش-برجسته-های-سنگی-دوران-شاپورساسانیدانلود مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی  دوران شاپورساسانی ۳۳ ص فرمت WORD قابل ویرایش  فهرست مطالبچکیده: ۳مقدمه: ۳۱- تناسبات در پیکره انسانی: ۴۲- بررسی نقش برجسته ها در  هنر عصر ساسانی ۵۲-۱ نقوش برجسته انسان و جانوران ترکیبی بر روی آثار ساسانی ۵۲-۲ بررسی عناصر نمادین در نقش برجسته ها ی عصر ساسانی ۱۱۳- بررسی تناسبات در نقش برجسته های عهد شاپور ساسانی : ۲۱۳-۱ نقوش مربوط به سربازان: ۲۲۳-۲ نقوش مربوط به پادشاه شاپور ۲۳۳-۳  نقوش حیوانات مانند اسب ۲۷۳-۴  نقوش مربوط به  جنگ با دشمنان داخلی و خارجی ۲۹۴- نتیجه گیری: ۳۱منابع و مآخذ: ۳۲

دانلود فایل

مقاله تصویرسازی نعمات الهی و بهشتی در کتابهای کودکان

مقاله تصویرسازی نعمات الهی و بهشتی در کتابهای کودکان

مقاله-تصویرسازی-نعمات-الهی-و-بهشتی-در-کتابهای-کودکان دانلود مقاله تصویرسازی نعمات الهی و بهشتی در کتابهای کودکان ۱۶ ص فرمت WORD قابل ویرایش  فهرست مطالب۱: مقدمه ۱۲: کتاب خدای مهربون ۳_ توصیف کار ۳_ تحلیل کار ۴۳- فیل و خانه خدا ۷-توصیف کار ۷-تحلیل کار ۸۴ -حضرت مریم ۱۰-توصیف کار ۱۱-تحلیل کار ۱۱۵- نمی آید دوباره ۱۵-توصیف کار ۱۵-تحلیل کار ۱۶

دانلود فایل